Yoruba

Akole ise: onka Yoruba (300-500)

Onka Yoruba lati oodunrun de Eedegbeta Figo 300 Oodunrun 305 Oodunrun ole-marun-un 310 Oodunrun ole-mewa 315 Okooleloodunrun odunarun-un 320 Okooleloodunrun 325 Okooleloodunrun ole-marun-un 330 Okooleloodunrun ole-mewaa 335 Ojileloodunrun odin marun-un 345 Ojileloodunrun ole-marun-un 350 Ojileloodunrin ole-mewaa 360  Otaleloodunrin 365  Otaleloodunrun ole-marun-un 370 Otaleloodunrun ole-mewaa 375 Orinleloodunrun odin- marun-un 380 Orinle looduunrun 385 Orunleloodunrun ole-marun-un 390 […]

Akole ise: onka Yoruba (300-500) Read More »